امروز جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 22:8
07132354054
بر اساس قیمت
جنس

 خندیدن و خنداندن به دور از رفتارها و الفاظ زشت، مانعی ندارد. اما نباید برای خندیدن به دروغ گفتن و مسخره کردن، بازی کردن با آبروی مردم، و ... پرداخت. اگر از این امور پرهیز کنیم، شوخی کردن و شاد کردن دیگران، بسیار مطلوب بوده و پیشوایان دینی ما نیز به آن می پرداختند. 
  شوخی ناشی از یک خلق مطلوب است و می‌تواند تاثیر عمیقی بر شادی مردم داشته باشد.
شوخی یکی از روشهای القاء خلق مثبت است.

لوازم شوخی و سر گرمی

لیست مقایسه

لیست مقایسه